Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Promjene u mozgu bez simptoma – multipla skleroza ili nešto drugo?

Ne tako rijetko dobijem pacijente koji traže konsultaciju radi nalaza magnetne

rezonanse glave koji je obično rađen iz drugih razloga poput bolesti sinusa ili

nekog sličnog problema a na kojem su uočene promjene koje odgovaraju slici

multiple skleroze. Naravno, radi se o pacijentima koji nemaju bilo kakve

simptome neurološke bolesti. Ovi pacijenti obično uplašeni dolaze na

konsultaciju i traže mišljenje o čemu se radi.

Stručni naziv za ovu pojavu jeste radiološki izolovani sindrom (RIS) i dugo

vremena je predstavljao veliku dilemu u medicini. Naime, multipla skleroza je

bolest koja se može manifestovati na razne načine i jako često se puta u kliničkoj

praksi sreće situacija da se na nju ne posumnja ali još češće da se dijagnoza

postavlja previše brzo. Kriteriji za postavljanje dijagnoze multiple skleroze su

najčešće postojanje promjena u mozgu ili kičmenoj moždini koje se javljaju u

različitim lokacijama i različitim vremenskim intervalima, prisustvo kliničkog

nalaza koji odgovara multiploj sklerozi i nemogućnost objašnjavanja promjena i

kliničkog nalaza na drugi način. Da bi se izbjeglo pogrešno dijagnosticiranje

pacijenata, obično se insistira na ispunjavanju sva tri pobrojana kriterija.

Problem je nastao kada su prvi put uočeni pacijenti koji nemaju nikakav

simptom koji bi odgovarao multiploj sklerozi ali se u mozgu nađu promjene

demijelinizacije koje su tipične za ovu bolest. Naravno, dilema je bila od

izuzetnog značaja jer se sa njom nametalo i pitanje da li ove pacijente liječiti ili

pratiti do eventualne pojave simptoma. Sam termin RIS (radiološki izolovani

sindrom) su u medicinsku praksu uveli Okuda i saradnici tek 2009 godine kada

su široj medicinskoj javnosti predstavili ovaj problem. Tek u Januaru ove godine,

ista grupa autora je objavila drugu studiju u kojoj su pratili 71 pacijenta sa RIS

slučajno otkrivenim prilikom drugih pretraga. U ovoj studiji, Okuda je uradio

pacijentima takođe magnetnu rezonansu vratne kičmene moždine u potrazi za

istim promjenama. Ove promjene u vratnoj moždini su bile prisutne kod 35%

ovih pacijenata i upravo su one sa velikim stepenom sigurnosti identificirali

grupu pacijenata koja će sa visokim stepenom sigurnosti razviti multiplu

sklerozu u narednom periodu.

Ova studija je praktički i dala odgovor na pitanje kako primarno obrađivati ove

pacijente: u slučaju da se promjene na mozgu pronađu, predlaže se uraditi MRI

cervikalne (vratne) kičme. Odustvo sličnih promjena znači da je relativno nizak

rizik nastanka multiple skleroze; njihovo prisustvo ljekaru skreće pažnju na

potrebu budnog praćenja ovih pacijenata jer je vjerovatnoća skorog nastanka

multiple skleroze izuzetno visoka.

7 views

Recent Posts

See All