Promologo_edited_edited.png
  • Promo&CME

Razvojni poremećaj kuka - rana dijagnoza i terapija

Dr. Verica Mišanović, mr. sc. specijalista pedijatar

Prirođeno iščašenje zgloba kuka poznavao je i dobro opisao, još prije više od dvije

tisuće godina - Hipokrat.

Razvojni poremećaj kuka (RPK) predstavlja najčešću urođenu deformaciju na

lokomotornom aparatu. Postoje razlike između rasa i zemljopisnih područja u pogledu

učestalosti RPK.U Bosni i Hercegovini učestalost javljanja nekog od oblika RPK najveća je u cijeloj Europi (Švedska 1,7; Bosna i Hercegovina 75 novorođenčadi sa RPK na 1000

živorođene djece). Uvođenjem ultrazvuka kao rutinske metode u ranoj dijagnostici

RPK, dobila se objektivna, sigurna, jednostavna, pouzdana i jeftina metoda, koja

omogućava postavljanje dijagnoze odmah po rođenju djeteta

U faktore rizika za nastanak razvojnog poremećaja kuka spadaju:

> ženski spol djeteta,

> prvorođeno dijete,

> patološka trudnoća (oligohydramnion),

> novorođenče velike tjelesne težine,

> prisustvo RPK kod bliskih srodnika (roditelji, braća, sestre),

> položaj ploda zatkom,

> disproporcija između veličine ploda i karlice majke

> porod dovršen vakumom i carsim rezom,

> udružena patološka stanja (urođeno krivo stopalo, urođeni krivi

vrat, spinabifida, dismorfični sindromi)

Metode pregleda: anamnestistički podaci, klinički pregled, ultrazvučni pregled RTG karlice

sa kukovima.

Terapija se dijeli na konzervativnu (Pavlikovi remenovi, trakcione metode) i operativnu.

Potrebno je napraviti moderni koncept zdravstvene zaštite koji treba da je orjentiran na

rano otkrivanje bolesti, i rano liječenje s krajnjim ciljem - zdravo dijete.

Sukladno naprijed navedenom, želim naglasiti značaj ultrazvučnog pregleda u

ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka, odmah po rođenju, jer prema

literaturnim podacima, izlječenje kod anomalija kuka otkrivenih u prvom mjesecu

po rođenju je 100%, a već u četvrtom mjesecu života taj procent pada na 60%.

1 view

Recent Posts

See All