Promologo_edited_edited.png
  • Prim. Dr Emir Talirevic

Transkranijalni Doppler (TCD) kod pacijenata sa tranzitornom ishemičnom atakom

Moždani udar je trenutno drugi uzrok morbiditeta i treći uzrok smrtnosti u

razvijenim zemljama. Obzirom na jako brz razvoj u liječenju kardiovaskularnih

bolesti, predviđa se da će moždani udar postati drugi uzrok smrtnosti i

obolijevanja u naredne dvije godine. O tragičnim posljedicama koje moždani

udar obično ostavi kod preživjelih pacijenata nije potrebno puno govoriti

obzirom da jako veliki broj naše populacije ima predstavu o težini ovoga

oboljenja.

Ono o čemu danas pišemo jeste tranzitorni ishemični atak ili TIA, koja u biti

predstavlja kratkotrajni prekid cirkulacije u mozgu koji iza sebe ne ostavi trajni

deficit, najčešće iz razloga spontanog povlačenja deficita

Ukoliko pažljivo pregledamo pacijente sa moždanim udarom, ustanovićemo da je

kod jako velikog broja konačna epizoda moždang udara bila praćena prethodnim

kratkotrajnim epizodama slabosti ili prolaznog neurološkog deficita koje su

najčešće bile neprepoznate od strane pacjenta ili ignorisane radi njihovog

prolaznog karaktera. Ovakav slijed događaja je na žalost tragičan jer rano

prepoznavanje ovih pacijenata sa sobom nosi mogućnost da se prevenira

nastanak moždanog udara i značajno smanji mortalitet od ove bolesti koja je jako

raširena u populaciji.

U nizu pretraga koje se bave procjenom rizika nastanka moždanog udara,

transkranijalni doppler je jako vrijedna jer putem ove pretrage direktno

ispitujemo morfološko i hemodinamsko stanje krvnih sudova u mozgu. Sa

napretkom tehnologije, i ova je metoda dostigla sasvim nove dimenzije. Od

ranijeg tipa pregleda gdje se vršilo mjerenje brzina protoka na krvnim sudovima

bez direktne vizualizacije, pa do novih uređaja koji prikazuju sve krvne sudove i

njihove lumene, osjetljivost TCD u dijagnostici cerebrovaskularne bolesti je

neprestano rasla. Danas se sa ovom pretragom može postaviti dijagnoza niza

poremećaja moždane cirkulacije koji mogu biti uzrokovani suženjem jednog ili

više sudova u kojem slučaju možemo uočiti lokaciju stenoze, ili možemo pronaći

difuzno snižene brzine protoka u ispitivanim arterijama mozga što je obično

slučaj kod pacijenata sa srčanom slabosti gdje se moždani udar ili TIA sreću

sekundarno kao posljedica nedovoljne snage srca da izbacuje potrebnu krv

prema mozgu.

U svakom od opisivanih slučajeva, TCD daje korisne informacije koje ljekaru

pomažu u odabiru prave terapiju. Npr, ukoliko na ovoj pretrazi uočimo difuznu

aterosklerotske bolest sa više područja stenotičnog ili usporenog protoka,

ljekaru je to indikacija za agresivnu terapiju statinima i antiagregacijskim

lijekovima sa ciljem sprečavanja nastanka moždanog udara. Sa druge strane,uredan nalaz uz snižene brzine protoka usmjerava ljekara na primarni tretman

srčanog popuštanja kroz uvođenje različitih medikamenata.

Sama pretraga se izvodi kroz nekoliko ultrazvučnih prozora, tj. postavljanjem

sonde na nekoliko različitih lokacija koje omogućavaju prikaze svih relevantnih

arterija. Pri TCD pretrazi, sondu postavljamo na tzv. transorbitalni,

transtemporalni i transforaminalni prozor. Praktički, sa sondom gledamo krvne

sudove preko očne jabučice, sljepoočne kosti te uz sami rub zatiljačne kosti. Na

ovim pozicijama se nalaze tkiva kroz koja ultrazvučni signal može doći do

moždanih arterija i na taj način nam omogućavaju ispitivanje ovih sudova.

Pretraga ne zahtijeva specijalne pripreme kod pacijenata, izuzev dolaska bez

šminke na očima kod žena jer kozmetika oštećuje ultrazvučnu sondu a njeno

miješanje sa ultrazvučnim gelom može rezultirati alergijskom reakcijom kod

pacijenta.

Naravno, kao i kod svake druge Doppler dijagnostike, ovaj nalaz je validan

isključivo ukoliko se na njemu nalaze hemodinamski parametri koji se izražavaju

kroz brzine protoka na specificiranim lokacijama te krz različite matematičke

odnose između istih. Deskriptivni nalazi bez parametara koje je moguće

kontrolisati nemaju nikakvu vrijednost i ne mogu se koristiti prilikom

određivanja terapije kao ni u praćenju pacijenata.

1 view

Recent Posts

See All